In deze estafettereeks laten we telkens een NNK-kwaliteitsprofessional aan het woord over wat haar/hem beweegt. Een kennismaking in 7 vaste vragen.

1
Wat zijn je persoonlijke ambities en waar gaat je professionele nieuws­gierigheid vooral naar uit? Wie of wat is jouw inspiratiebron?

Ambities genoeg. Er zijn altijd kansen en mogelijkheden en er is altijd wat te leren. Het werken met zorg- en gezondheids­aanbieders in de regio vraagt aandacht voor het verbinden van de juiste professionals, het stimuleren van samenwerking en het leren met en van elkaar.

Kwaliteit blijft mensenwerk en maakt het verschil. Ik vind het belangrijk om waardering te hebben voor de inzet, positieve energie en het werkplezier van professionals en teams. Als adviseur vraagt de omgeving van mij om oplettend te zijn voor zowel gezamenlijke als verschillende belangen in de regio. Perspectief om de kwaliteit in de keten te verbeteren zit in het optimaal benutten van waardevolle brondata, afstemming van (ICT-)systemen in de keten en een gezamenlijke koers richting de toekomst.

Inspiratie voor kwaliteit is ingegeven door de Deming PDCA-cyclus in combinatie met de IMWR-cirkel die invulling geeft aan het mensgerichte aspect. Deze cirkels zijn eenvoudig toepasbaar en vullen elkaar goed aan. Evaluatie en blijven leren worden zo niet vergeten.

2
Wat zijn jouw sterke punten? Waar ben je het meest trots op en waarom? Wat heb je ­overwonnen om het te ­bereiken?

In de berg van wat allemaal moet, kan en mag is het van belang om de berg op te knippen in realistische taartpunten. Op deze manier is het samenwerken aan verbeteringen leuk, rond je werk gemakkelijker af en kun je met elkaar succes vieren. Wat ik geregeld terughoor is dat de aangebrachte structuur, met zo nodig gebruik van passende kwaliteitsmethoden of tools, de professional ondersteunt en motiveert. Daarnaast draagt een positieve sfeer bij aan een betere samenwerking en bij het verbeteren van kwaliteit in de keten. In mijn dagelijks werk vind ik het leuk om te schakelen op de verschillende niveaus. Aandacht voor het creëren van draagvlak en oog hebben voor akkoord van de noodzakelijke randvoorwaarden. Waar ik jaren geleden mogelijk wat meer aandacht had voor de organisatorische kwaliteit vind ik het nu niet meer lastig om onderbouwd af te wijken van de standaard. Werken vanuit betrokkenheid, vertrouwen en van elkaars sterke krachten uitgaan, in plaats van afvinken. Samen bereik je dan een resultaat om trots op te zijn.

3
Wat zou je nooit meer doen?

Te weinig tijd nemen om opdrachten te toetsen bij het werkveld. Ook zal ik niet snel beginnen met beperkte communicatie over het proces en het verwachte resultaat. Ik bouw nu tussentijdse evaluatiemomenten in om het proces in de gaten te houden en blijf communiceren met de doelgroepen om ze te blijven binden en boeien. Wat ik achteraf anders had gedaan is eerder stoppen met een kansloos project. Sleuren aan een dood paard terwijl je ook de energie kunt inzetten op wat nieuws, anders of bereikbaardere doelen. Tegenwoordig ben ik beter in staat om hier de juiste vragen over te stellen en het gesprek met elkaar aan te gaan. Op deze manier kom je samen tot een goed besluit. Terwijl ik vroeger wat minder stilstond bij de bedoeling van een opdracht, vind ik dit nu essentieel. Intrinsieke motivatie zie ik namelijk als belangrijkste drijfveer. Systemen en kwaliteitsinstrumenten zijn louter nuttig en ondersteunend.

4
Wat is voor jou als kwaliteits­professional nu de meest actuele uitdaging in jouw bedrijf/organisatie?

Toegankelijke en betaalbare kwaliteit van de acute zorg is het onderwerp van gesprek. Voor de toekomst is dit een enorme uitdaging. Werken in een keten van zorg- en gezondheidsaanbieders vraagt om onderling vertrouwen, een gezamenlijke verantwoordelijkheid en koersbepaling. Uitdaging is de zorg duurzaam te organiseren, vanuit het perspectief van de burger en de patiënt. En laten we vooral ook scherp blijven om onnodige bureaucratie te voorkomen en kritisch zijn op wat echt van toegevoegde waarde is.

5
Welk maatschappelijk vraagstuk zou jij vanuit je kwaliteitsvisie willen aanpakken?

Graag draag ik bij aan duurzaam innoveren van de gezondheidszorg in plaats van in te zetten op kortstondig voordeel. Eveneens het inzetten op alleen nuttige activiteiten of projecten die aan het leven van een burger of patiënt de meeste waarde toevoegen. Bijzonder is het om samen met regionale ketenpartners bij te dragen aan de beheersing van de COVID-19 crisis.

6
Wat biedt het NNK-lidmaatschap jou?

Het NNK is mooi platform waar je leuke collega’s kunt ontmoeten en inspiratie kan opdoen. Ook is het een platform waar je eigen ervaringen en deskundigheid met anderen kan delen. Als je ervoor open staat, biedt het je de kans om te leren en je verder te ontwikkelen.

7
Wat wil je zelf nog toevoegen?

Het is essentieel om als adviseur rekening te houden met de complexe context en de dynamiek in de regionale zorgketen. Dit betekent dat professionele, organisatorische en relationele kwaliteitsdimensies van hoog niveau en in balans met elkaar moeten zijn. Bij overkoepelend belang is draagvlak creëren bij de verschillende zorg- en gezondheidsaanbieders in het netwerk belangrijk om daadwerkelijk te kunnen veranderen.

Naam:
Carien Eijkman – Stuart

Oorspronkelijk vakgebied waarin opgeleid:
Verpleegkunde en algemene sociale wetenschappen

Totaal aantal jaren in kwaliteitsfunctie:
Sinds 2000 werkzaam als adviseur in de zorg. Expertise kwaliteit.
Vanaf 2016 gecertificeerd Quality Manager NNK/ EOQ

Huidige kwaliteitsfunctie bij bedrijf/organisatie sinds:
Sinds 2017 ben ik werkzaam als adviseur bij het Traumacentrum Zuidwest-­Nederland Erasmus MC. Hieronder valt het stafbureau van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ). In dit overleg maken de aanbieders van acute zorg op ­regionaal niveau afspraken over een betere samenwerking in de keten. Deze afspraken dragen bij aan het doel om iedere patiënt met een spoedzorgvraag goede kwaliteit van zorg te bieden, 24 uur per dag en 7 dagen per week. Ook ondersteunt het stafbureau bij rampen en crisissen. Als adviseur ondersteun ik de regio bij de implementatie van het Kwaliteitskader Spoedzorgketen. Dit is de norm voor de acute zorgketen, die de vereisten beschrijft voor de (regionale) organisatie van spoedzorg. Tevens help ik bij het bepalen van een stevige koers voor de toekomst.

NNK-lid sinds:
Sinds 2000

Dit artikel is geplaatst in samenwerking met onze kennispartner NNK.

Geef een reactie